Книга Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии. Коллективная монография. Руководитель проекта и ответственный редактор – академик РАН Б.В.Базаров. Научный редактор – д.и.н., профессор Л.В.Курас. Рецензенты – д.и.н., профессор В.Д.Дугаров, д.и.н., профессор Л.Б.Жабаева, д.и.н., профессор Е.И.Лиштованный. г. Иркутск. Издательство «Оттиск», 2016. – 624 с.
Стр. 290. §7. Буряты Забайкальской области. Хоринские буряты. Расселение. Бурятские ведомства Верхнеудинского округа, 1897 г. Этнический состав. Шаралдай. Нагатай. Галзут, шарайт, гушат, хуацай, хүбдүүд, харгана, худай,халбин, бодонгут,батанай, сагаан.
Стр. 300 – 304.
Хүхүүры галзутов: нохой-уруг, шоно, олзон, хайтал, харчин, дагаанхан, дэлдэгэр, хатагин, шара-нохой, алилхай, монгол, доргошо, сагаатан, жэнхэн – всего - 14.
Хүхүүры шарайтов – худанса, ахайд, долоод, дэлдэй, хагшууд, сунид, пуусагад, балтягий – всего – 8.
Хүхүүры гушитов – хара, шара – всего -2.
Хүхүүры хуацай – сагаан-малгай, онгор, тогтор, боохой, боршихо, богтор, хуригахан, бабагар – всего – 9.
Хүхүүры хүбдүүтов – улаалзай, лэглүүд, түмэршэн, нохой-уруг, байтай, барюуха, сагаалжа, ургаша – всего – 8.
Хүхүүры харгана – хөөхэй, хөөдэй, моотгон, онхот, хоран, тангуд, шигудай, байтай, хушуун, барюухай, батанай, тангад, баатаржан, хоодай – всего – 14.
Хүхүүры худай – залгюур, хонтон, алагүй, худуй, хүүгэдэй, хара-төөлэй, бушхэй, римгид, шалхар – 9.
Хүхүүры халбин – хуригай, мэнгэй, жирохон, зургууд, гуутар, баригай, мүсэн – всего – 7.
Хүхүүры бодонгууд – будан, оргодой, залайр – всего – 3.
Хүхүүры батанай – догшид, захимха, салдан, боохой, хэдэгэнэ, малаахан, шубгэ – всего – 7.
Хүхүүры сагаан – улинхай, убээгэй, хушууша, будэй, шоно – всего – 5.