Июлиин 3-ай удэшэ Улаан-Үдын түб стадион дээрэ бүгэдэ буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай түгэсхэлэй баяр ёhолол болоhон байна.
Тэрэ үдэшэ хабаадагшадай холо ойрын айлшадай сугларжа, мэндэеэ мэдэлсэжэ, тамирай, зохёохы мүрысөөнүүдэй, нютаг бүхэнэй илагшадаар урмашажа, дулаахан оршон байдалда согтой залитайгаар хүхилдэхэдэнь, ехэл зохид байгаа.
Баяр ёhололой хаалгада эмхидхэгшэд, нэн түрүүн, «Алтаргана» нааданай бүхы мүрысөөнүүдэй дээдэ шангай баталамжануудта хүртэhэн илагшадые: дуушадые, тамиршадые, дангинарые, үльгэр түүрээгшэдые, уран бүтээлшэдые, сурбалжалагшадые г.м. эрхимүүдэй эрхимүүдые түб стадионой талмай дээрэ урижа, олондо мэдүүлэн танилсуулаа.
Удаань «Алтарганын» эрын гурбан нааданай эрхимүүд - бүхэ барилдаагаар абарга болоhон Цыбик Максаров, hур харбалгаар илагша Аюша Дугаров, мори урилдаагаар түрүүлhэн Пётр Малакшинов тайзан дээрэ уригдаа. Тиин хүндэтэ айлшад: Буряад Республикын правительствын түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо И.Егоров, Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Ц.Доржиев, мэдээжэ уран гартан Ж.Баясхаланов баатар хүбүүдые амжалтаарнь халуунаар амаршалаад, бүхы hайн hайханиие хүсөөд, талаан бэлигтэй Жигжит Баясхалановай бүтээhэн мүнгэн хутага, hурша номо ба мориной мүнгэн гоёолто, зэмсэгүүдые бэлэг болгон барюулаа бшуу. Тиин арадай баатарнууд кабриолет унаада hуужа, стадион тойрон ябаhан байна. Һүүлээрнь гурбуулаа «Алтаргана» нааданай туг буулгаа. Тиихэдэнь бүхы монгол арадуудай дангина А.Бубеева, И.Егоров г.м. «Алтаргана» фестивалиин туг 2018 ондо Эрхүүгэй дэбисхэр дээрэ үнгэргэгдэхэ ерээдүйн эзэдтэ, түлөөлэгшэдтэ Эрхүүгэй можын губернаторай орлогшо В.Дорофеевтэ дамжуулан, гартань барюулhан байнад. В.Дорофеев үгэ абахадаа, «Алтаргана» нааданда үндэр хэмжээндэ бэлдэжэ, арад зониие алишье орон нютагуудhаа дуратайгаар хүлеэн абахаяа уряалаа, мэдүүлээ.
Тиин бүгэдэ буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай хэдэн жэлэй лауреадуудай болон Буряадай, Хитадай, Монголой мэдээжэ артистнарай хабаадалгатай шэхэ хужарлуулма, сэдьхэл баясуулма hайхан концерт-наадан эмхидхэгдээ. СССР-эй арадай артистка Галина Шойдагбаева,  Буряад Республикын арадай артистка Билигма Ринчинова г.м. аялга hайхан буряад дуунуудаа бэлэглээ. Хитадай арадай артистнар - Согтын Должиндо Буряад ороной 90 жэлэй ойн баярай, Бабудоржын Сэсэгмада «За заслуги
перед Республикой Бурятией» медальнууд барюулагдаа. Мүн «Передовой работник культуры Монголии» нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэдэ дуугаа дуулажа, олониие баясуулаа. Тиихэдэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперо ба баледэй театрай солистнууд Буряад ороной гимн үндэр зэргэдэ зэдэлүүлээ. «Байгал» ансамблиин артистнар нюдэ хужарлуулма хатарнуудые хатараа, Буряад эстрадын одод: Зоригто ба Нонна Тогочиевууд, Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Елена Борохитова, Дулма Сунрапова, «хадын буряад» Валико Гаспарян г.м. мэдээжэ зон дуунуудаа зэдэлүүлжэ, арад түмэниие баярлуулаа.
Үдэшын баяр ёhололой түгэсхэлдэ Буряадай баледэй артистнар - Лия Балданова ба Виктор Дампилов гол гуйсэдхэгшэдэй хабаадалгатай «Хун шубуута нуур» баледhээ хэhэг стадион дээрэ түрүүшынхеэ арад зондо харуулагдажа, олоной сэдьхэл хүдэлгөө юм.
Тиин «Бурхадай орон Буряадни» гэhэн дуунай зэдэлээн доро, үнгэтэ, ялас гэмэ фейерверк табигдажа, үргэн дэлисэтэй концер-наадан түгэсэhэн байна.
Саяна Лодонова. Эрхүүдэ уулзатараа, баяртай!//Толон.-2016.-8 июля (27).-С.5