Соктын Должин 1965 ондо Хулунбуир аймагай Эвенк хушуунай Шэнэхээнэй Мүнгэн шулуун һомондо Соктотоной гэр бүлэдэ хоердохи басаган боложо түрэһэн намтартай. Һургуули дүүргэжэ, мэргэжэлтэй боложо,  1988 онһоо Должин Хулунбуирай аймагай ундэһэтэнэй уран һайханай һургуулида уртын дуунай багшаар ажаллажа эхилһэн байна. Мүнөө хадаа энэ багшамнай тэрэл аймагай дээдэ һургуулида (университедтэ) дуунай багшаар ажаллажа байнхай.
Соктын Должин 2010 ондо мэргэжэлээ дээшэлүүлжэ, шэнжэлэлгын ехэ ажал ябуулжа, профессор нэрэ зэргэтэй болоһон юм. Тиихэ зуураа үндэһэн буряад арадайнгаа урданай дуунай шэнжэ шанар гээшые саашань арад зондоо дамжуулһан габьяатай хүн юм.
Гол ажалайнгаа хажуугаар Согтын Должин гэгшэ ниитын ажалда хам оролсон, ажал ябуулдаг юм.  Тэрэ Хитад гүрэнэй дуу хүгжэмэй ниитын эмхи зургаанай гэшүүн, Хитад гүрэнэй бага яһатануудай дуу хүгжэмэй ниитын эмхи зургаанай гэшүүн, Хулунбуирай аймагай арад зоной дуунай ниигэмэй дарга гэжэ тэрэнэй саарһа дансануудынь гэршэлнэ.
Должин багша «Алтаргана” ехэ нааданай эдэбхитэй хаабаадагша мүн. Тэрэ буряад арадай дуунай олохон харалга мүрысөөнүүдтэ жюриин гэшүүнээр ажаллаһан байна. Тодорхойлон хэлэбэл, 2004 – Чойбалсанда, 2006 ондо – Улаан-Удэдэ, 2010 ондо Улаан-Баатарта, 2012 ондо – Агада, 2014 ондо – Дадал сомондо, 2016 ондо, Улаан-Удэдэ, 2018 ондо шүүгшэдэй тоодо орожо, арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй дундаһаа эрхимэй эрхимүүдынь элирүүлэлсэһэн байна.
Тэрэ хоер мянган онһоо эхилжэ нютагайнгаа залуу зондо арадай дуунай нюусануудтай, нугалбари аялгануудтай танилсуулан заагаа. Энэ ажалынь удангуй амжалтата үрэ дүнгүүдтэй болоо һэн. Тиин  2002 ондо Агада болоһон Алтарганада Должин багшын шаби болохо Санжимитабай Санжидмаа болон Бутидэй Дондоксырэн хоер арадай дуунай харалгада гурбадахи һуурида гараһан байна, харин Соктын Дабаагай Дашимаа гэгшэ нэгэдэхи ъуури эзэлээ һэн.
2004 ондо Чойбалсан хотодо болоһон нааданда Бутидэй Дондоксырен хоердохи һуури эзэлээ. 2006 ондо – хүүгэдэй дунда – Балдандоржиин Балжин Гран-при шанда хүртэһэн байна. 2010 ондо – Гунгаагай Дамбинима – нэгэдэхи, Алтан Одоной Буяндэлгэр – хоердохи һуури эзэлээ һэн. 2012 ондо – Соктын Дабаагай Гомбожаб – хоердохи һуурида гараа. 2014 ондо болоһон нааданда хүүгэдэй урилдаанда Һамын Сэбэгмэд нэгэдэхи һуури эзэлээ һэн. 2016 ондо – 50 наһанһаа дээшэ урилдаанда Согтын Даваа – нэгэдэхи һуури эзэлээ. Һамажабай Саруул – нэгэдэхи һуури эзэлээ. 2018 ондо – 50 наһанһаа дээшэ – Доржын Нашан – нэгэдэхи һуури эзэлһэн байна.