үг. Дондог Бальжинимаевай, хүг. Пурбэ Дамирановай
Ази түбиин шэмэрүүндэ алтаргана ургана.
Ариг уһан нютагта арад зомнай амидарна.
“Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм.
“Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан.

Аадар, мүндэр, шуурганһаа айжа һүрдөөгүй алтаргана,
Тэмсэл, зоболон, хашалтаһаа тэсэжэ гараһан буряад арад.
“Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм.
“Алтарганын” наадан – молор талын наадан!

Зунай ааяма халуунһаа зүһэлэ алдаагүй алтаргана.
Түүхын харанхы гүн сооһоо түрэлөө алдаагүй буряад арад.
“Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм.
“Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан

Үнсэг ехэ дайдатаяа үндэһөөрөө холбоотой алтаргана.
  Хүхэ Монгол зонтоёо хүйһөөрөө холбоотой буряад арад.
“Алтарганын” наадан – аялга дуун, хүгжэм.
“Алтарганын” наадан – эрын гурбан наадан.

«Гимн Алтарганы» (2016). Исполнитель–Шойдагбаева Галина Бадмажаповна – народная артистка СССР, Лауреат Ленинского комсомола, Лауреат премии «Легенда» Ассоциации музыкальных театров России (2016), Лауреат Международных конкурсов в Буссето (Италия, 1983), Тулузе (Франция, 1985), Нагасаки (Япония, 1986).